فراخوان 7 دانشگاه تهران برای تجمع در 5 آذر 1401

فراخوان 7 دانشگاه تهران برای تجمع در 5 آذر 1401 در این فراخوان آمده است: در این فراخوان آمده است:جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، ملی (بهشتی)، الزهرا، امیرکبیر، خوارزمی و صنعتی خواجه نصیرالدین