اعتصاب سراسری کامیون‌داران تا 16 آذر 1401 ادامه دارد

اعتصاب سراسری کامیون‌داران تا 16 آذر 1401 ادامه دارد. منبع: اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایرانhttps://t.me/ettehadieiran/22860